Zásady spracovania osobných údajov

1. ONLY EXCLUSIVE s.r.o, Zámocká 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45925381, DIČ: 2023141175, IČ DPH: SK2023141175, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl.č. 68729/B (ďalej len “Prevádzkovateľ”), spracováva osobné údaje návštevníkov alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej len “Dotknutá osoba”)  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Dotknutej osoby tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, ako je poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok a účtovného softwaru, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.  

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: 

a) právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,  

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,  

c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 

d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,  

f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov, 

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. 

5. Prevádzkovateľ od Dotknutej osoby získava v prípade objednávky alebo vyplnenia a odoslania kontaktného formulára prostredníctvom týchto webových stránok nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou. Tieto údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom za účelom zaslania katalógov k ponúkaným produktom, cenníkov k ponúkaným produktom, bližších informácii k ponúkaným produktom, komunikácie ohľadom ponúkaných produktov a služieb, vrátane korektného vybavenia žiadosti alebo objednávky Dotknutej osoby. Tieto osobné údaje v prípade objednávky produktu sú uchovávané po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona o účtovníctve a DPH, v istých zákonom stanovených povinností aj po dobu minimálne 10 rokov. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve a tým poskytnutia informácií štátnym orgánom. V ostatných prípadoch budú dobrovoľne poskytnuté údaje Dotknutej osoby uchovávané po dobu vzájomnej komunikácie v danej veci a zodpovedania všetkých otázok týkajúcich sa ponúkaných tovarov a služieb, t.j. po dobu trvania účelu ich spracovania.

6. Svoj súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. Odhlásenie je možné prostredníctvom zaslania žiadosti na e-mailovú adresu info@only-exclusive.sk